เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

DEOdore’ ตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ใต้วงแขนกับคุณ

รับฟรี DEOdore’ Deodorant Wipes ขนาดแพค 10 ชิ้น

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิกกับ เดโอดอเร่ ไทยแลนด์ โดยการกด Like หรือ ถูกใจ บนแฟนเพจของ เดโอดอเร่ ไทยแลนด์ ที่ www.facebook.com/deodorethailand
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์  http://www.deodorethailand.com
 3. ลงทะเบียนชื่อ สกุล ที่อยู่และทำแบบสอบถามบนเว็บไซต์ http://www.deodorethailand.com
 4. ระยะเวลาขอรับผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ถึง 31 ธันวาคม 2559

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล

 1. ผู้ร่วมกิจกรรม DEOdore’ ตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ใต้วงแขนกับคุณ ถือว่ายอมรับในข้อตกลงของกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ http://www.deodorethailand.com ผู้ร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนเพื่อรับผลิตภัณฑ์ จะต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลจริงเท่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะมีสิทธิ์รับผลิตภัณฑ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยจำกัด 1 ชื่อ-สกุล และที่อยู่ ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ หากท่านใดที่ได้ลงทะเบียนซ้ำ จะถือว่าเป็นโมฆะและ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัล 
 3. รางวัลจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านลงทะเบียนไว้ภายใน  30 วันทำการหลังกิจกรรมสิ้นสุดลง
 4. รางวัลจัดส่งด้วยไปรษณีย์แบบไม่ลงทะเบียนด้วยบริการไปรษณีย์ไทย ทั้งนี้ DEOdore’ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากสินค้ามีการชำรุด หรือสูญหายจากการจัดส่ง และสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลใหม่ในทุกกรณี
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้า อันอาจเป็นผลทำให้สินค้าสูญหายหรือถูกตีกลับ 
 6. หากทางทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริต ทางทีมงานมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านนั้นๆ ออกจากการร่วมกิจกรรม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 8. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ท่านอื่นๆ ได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
 9. ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ายินยอมให้ทีมงานฯ บันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมกิจกรรมและข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการร่วมกิจกรรม ไปใช้ในการเผยแพร่โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ ในสื่อทุกชนิด โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ
 10. บริษัท เฟรชบอดี้ จำกัด จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายของบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบและอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการและบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น